Vedtekter for foreningen

"Kjelsås Skoles Strykeorkester"

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er: Kjelsås Skoles Strykeorkester og ble stiftet 31.12 1950 

 

§ 2 Formål 

Kjelsås Skoles Strykeorkester (KSS) har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk hos barn og unge gjennom orkestersamspill.

 

§ 3 Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

 

§ 4 Medlemmer 

§ 4.1 Opptak 


§ 4.3 Enkeltmedlemmers plikter 


§ 4.4 Enkeltmedlemmets rettigheter 


§ 4.5 Utmelding 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Foresatte til medlemmer i KSS er valgbare til tillitsverv i foreningen. Foresatte har stemmerett med én stemme for hvert barn som er medlem i KSS.  

 

§ 6 Medlemsavgift, instrumentleie og pris for spilleundervisning.  

Takster for medlemsavgift, instrumentleie og pris for spilleundervisning fastsettes av årsmøtet og betales ved fakturering. Prisen for spilleundervisningen kan ikke settes høyere enn prisen KSS betaler til Oslo kulturskole (het Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) før 2017)  

 

Medlemmer som skylder kontingent, instrumentleie og/eller betaling for spilleundervisning for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Styreleder får dekket pris for spilleundervisning for ett barn. Øvrige tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 

 

§ 8 Årsmøte 

Årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned, er foreningens høyeste myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest ti dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

 

Foresatte til alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. 

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede foresatte som møter. Foresatte har én stemme pr medlem i KSS. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

 

Møteleder velges av årsmøtet.  

 

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.  

 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.  


§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

 

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer.  

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Behandle årsmelding 

2. Behandle regnskap i revidert stand 

3. Behandle innkomne forslag 

4. Fastsette kontingent, pris for instrumentleie og spilleundervisning 

5. Vedta budsjett 

6. Velge: 

a) Leder 

b) Styremedlem(mer) og eventuelle varamedlem(mer) 

c) Revisor  

 

§ 11 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av stemmene til de stemmeberettigede foresatte krever det. 

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

 

§ 12 Styret 

Foreningen ledes av et styre på minimum 5 og maksimum 9 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

 

Styret skal bestå av styreleder, kasserer og øvrige styremedlemmer. Øvrige styremedlemmer skal fylle oppgavene med instrumentforvaltning, arrangementansvar, medlemslisteansvar og skolekontakt.  

 

Styret velges på årsmøtet. Valgkomiteen stiller et forslag til styre.

Styret velges for en periode på 1 år. 

Årsmøtet velger leder. Resten av styret konstituererer seg selv. 

 

Ingen kan ha samme verv i styret i mer enn fem år. 


Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Kjelsås Skoles Strykeorkesters økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere Kjelsås Skoles Strykeorkester utad. 

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

 

Foreningen tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.  

 

§ 13 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.  

 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at den tildeles Oslo kulturskole. 

 

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.  

 

Sammenslutning med andre orkestre eller deling av Kjelsås Skoles Strykeorkester anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra Kjelsås Skoles Strykeorkesters eventuelle kreditorer.


Sist oppdatert på årsmøtet 28. februar 2023